Privaatsustingimused

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Floorin AS (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete töötlemine 

2.1. Müüjal on õigus töödelda andmesubjekti poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
2.5. Andmetöötleja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
    2.5.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;
    2.5.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
    2.5.3. kliendi päringutele vastamine;
    2.5.4. õigustatud huvi;
    2.5.5. tarbijaharjumuste uurimine;
    2.5.6. müügistatistika koostamine;
    2.5.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
2.6. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
    2.6.1. Ees- ja perekonnanimi
    2.6.2. Sünnikuupäev
    2.6.3. Telefoninumber
    2.6.4. E-posti aadress
    2.6.5. Kohaletoimetamise aadress
    2.6.6. Arvelduskonto number
    2.6.7. Maksekaardi detailid
2.7. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
2.8. Andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
2.9. E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
2.10. E-poest registreeritud kliendina ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, e-posti aadress, telefon, postiaadress ning kaupade ja tellimustega seotud infot.
2.11. E-poes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 7 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.
2.12. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt FLOORINI e-mailile epood@floorin.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
2.13. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.
2.14. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Floorin AS. FLOORIN-il on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele (nt. andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kulleriettevõtted) eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi.
   2.14.1. Floorin AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
2.15. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

2.16. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
   2.16.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus.
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   2.16.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 7 aastat
   2.16.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
   2.16.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
   2.16.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   2.16.6. Töötlemise eesmärk – turundus
             Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat
2.17. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
2.18. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.
2.19. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@floorin.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

3. Küpsiste kasutamine 

3.1. E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust
3.2. E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
     3.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
     3.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
     3.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
     3.2.4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
3.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
3.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Floorini e-poe veebilehe epood.floorin.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.


4. Lõppsätted

4.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
4.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.floorin.ee kaudu.